SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

ÖZEL HASTANE AMELİYATHANESİNDEN DE YARARLANILABİLİR
01-01-2020

Muayenehanede bakılan hastanın tedavisinin genel anestezi altında ve/veya ameliyathane şartlarında yapılması gerektiğinde özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinin yanı sıra özel hastanelerin ameliyathaneleri de kullanılabilir. 

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 19/(3) maddesinde yer alan “1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra edenağız, diş ve çene cerrahisi uzmanları, hastalarının Ek-9’da yer alan cerrahi işlemlerini genel anestezi müdahale ünitesi bulunan ADSM’ler ile tıp merkezleri ve özel hastanelerin ameliyathane ve genel anestezi müdahale ünitelerinde yapabilirler. Mesleğini serbest icra eden diş hekimleri/uzmanlar, hastalarının Ek-9’daki cerrahi işlemler dışında kalan genel anestezi ve sedasyon altında yapılacak tanı ve tedavi işlemlerini ADSM’ler bünyesinde bulunan Sedasyon ve Genel Anestezi Biriminde yapabilirler.” hükmü bir kısım sağlık müdürlüklerinin işlemlerinde farklılıklara neden olmuştur.

Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.12.2019 tarih ve E.774 sayılı yazısında da belirtildiği üzere, muayenehanelerde çalışan dişhekimlerinin hastalarının genel anestezi ve sedasyon altındaki tedavi işlemlerinin özel hastane ameliyathanelerinde da yapılabileceği ilgili sağlık müdürlüklerine bildirilmiştir.