SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

DİŞHEKİMLERİNİN ÖZEL HASTANELERİN AMELİYATHANELERİNİ KULLANMASI
10-12-2020

Bilindiği üzere Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek 5’ inci maddesi (ı) bendi kapsamında, muayenehanesi olan hekimlerin hastalarının teşhis ve tedavisini ilgili uzmanlık dalı faaliyet izin belgesinde kayıtlı aktif olarak hizmet veren özel hastanelerde yapabileceği bildirilmiştir. Türk Dişhekimleri Birliği tarafından özel hastanelerde yaygın olarak diş hekimliği hizmeti verilmediğinden genel anestezi altında ameliyathanede veya cerrahi birimlerde yapılması gereken işlemler için uygulama alanı bulunamamasından dolayı mağduriyet yaşanması nedeni ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi talebinde bulunulmuştur.. 1219 Sayılı Kanunun 12’ nci maddesinin üçüncü fıkrası “(Değişik üçüncü fıkra: 21/1/2010- 5947/7 md.) Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir.” hükmü kapsamında değerlendirme yapıldığında ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane ve polikliniklerde çalışan uzman diş hekimlerinin sedasyon ve genel anestezi altında yapılacak ağız ve diş sağlığına yönelik iş ve işlemlerini o branşta hizmet verilmesine bakılmaksızın özel hastanelerin ameliyathanelerinde yapabileceklerdir.