SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİNDE İPTAL KARARI
02-04-2021

Bilirkişilik eğitimi verecek kurumların niteliklerini belirlemek yerine isimlerini sayan ve bunlar arasında Türk Dişhekimleri Birliği’ne yer vermeyen Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. Maddesi Danıştay tarafından iptal edildi.

Mahkemelerde bilirkişi olarak görevlendirileceklerin Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen yerlerden eğitim almış olmaları zorunluluğu Bilirkişilik Kanunu ile getirilmiştir. Bu zorunluluk kapsamında, bilirkişilik temel eğitimi verebilecek yerler 2017 yılında yayınlanan Bilirkişilik Yönetmeliğinde isim olarak belirlenmişti.

Bilirkişilik Kanununda, Adalet Bakanlığına verilen yetki, bilirkişilik temel eğitimi verebilecek yerlerin niteliklerinin belirlenmesi iken; Bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelikle, söz konusu eğitimin –içinde Türk Dişhekimleri Birliği’nin olmadığı- bir kısım meslek kuruluşları ile Adalet Akademisi ve üniversitelerce verilebileceği düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin bu hükmünün iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 10. Daire tarafından verilen Karar’da, “…Yönetmeliğin dava konusu 33. maddesiyle, 6754 sayılı Kanun'un 4. maddesinde düzenlenen Bilirkişilik Danışma Kurulu'nda temsil edilen kurumlar esas alınmak suretiyle eğitim verecek kurumların belirlendiği görülmekte ise de, yukarıda da ifade edildiği üzere, dayanak Kanun hükmü ile doğrudan eğitim verecek kurumların değil, bu kurumların niteliklerinin belirlenmesi, belirlenecek niteliklere göre izin işlemleri gerçekleştirilerek listeleme yapılması ve elektronik ortamda yayımlanması noktasında Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nın yetkili kılındığı, bu yönüyle sadece belirtilen hususlar bakımından Yönetmelikte düzenleme yapılabileceğinden bilirkişilik eğitimi verecek kurumların nitelikleri belirlenmeden eğitim verecek kurum ve kuruluşları doğrudan sayma yoluyla belirleyen ve belirlenen bu kurum ve kuruluşlar ile sınırlı izin usul ve esaslarını düzenleyen Yönetmeliğin dava konusu 33. maddesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’nın yasayla kendisine verilen yetkiyi aştığı tespitinde bulunarak Bilirkişilik Yönetmeliğinin, Eğitim Kuruluşlarına İzin Verilmesi başlıklı 33. maddesinin iptaline karar verilmiştir. 

Adalet Bakanlığı bir yandan söz konusu karara karşı temyiz hakkını kullanabilecek, diğer yandan da otuz gün içinde karar gereğini yerine getirerek bilirkişilik eğitim kurumlarının isimlerini değil niteliklerini belirleyen bir düzenleme yapacaktır. Türk Dişhekimleri Birliği, belirlenen nitelikleri yerine getirerek en kısa zamanda eğitim kurumu yetkisini alıp meslektaşlarımıza bilirkişilik eğitimi vermeye başlayacaktır.

Türk Dişhekimleri Birliği