SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI

Samsun Dental Room

TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI KAYSERİ’DE YAPILDI
01-01-2020

Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinden  oluşan TDB Başkanlar Konseyi, 28-29 Şubat 2020 tarihlerinde aşağıdaki gündemle Kayseri’de bir araya geldi.

Toplantı sonunda TDB Başkanlar Konseyi Sonuç bildirgesi yayımlandı.

GÜNDEM:

1 .Sosyal medyada yayınlanan, reklam niteliği taşıyan paylaşımların mevzuat ve etik boyutuyla tartışılması, sakıncalı görülenler karşısında alınacak önlemlerin değerlendirilmesi,

2. Ağız ve  Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşlarında şirketleşme, ortaklık yapıları, şubeleşme ve birden fazla sahiplik ile dişhekiminin yanında dişhekimi çalışması konularında ortak tavır oluşturmak üzere sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi, 

3. 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu`nun Türk Dişhekimleri Birliği`ne ve Dişhekimleri Odalarına yüklediği görevleri gerektiği gibi yerine getirmek ve kanunda belirtilen amaçları iyi bir iş bölümü içinde gerçekleştirmek üzere teşkil edilecek komisyonların üye sayıları, görev alma koşulları ile  kuruluş ve çalışmalarının tartışılması, 

4. Doğal afetler, ağır hastalık, terör, kaza, vb. sebeplerle mesleğini icra etmesinde büyük zorluk ortaya çıkmış dişhekimleri ile dişhekiminin ölümü sebebiyle acze düşen eş ve reşit olmayan çocuklarına yapılacak yardımlarla ilgili usul ve esasları belirle   amacıyla oluşturulan  Türk Dişhekimleri Birliği Yardımlaşma Fonu Yönergesinin,  bütçesi  ve amaçlarının gözden geçirilmesi, istatistiki verilerle günümüze kadar yapılan yardımların nitelikleri ile  Yönergede  yeni düzenleme önerilerinin görüşülmesi,

5. İşsiz, emeği çok ucuzlatılmış ve değersizleştirilmiş bir çalışma biçimiyle  tümden işçileşmeye evrilen,  deontolojik ve etik sorunların artarak piyasa koşullarının hüküm sürdüğü bir döneme giren  dişhekimleri ve mesleğin geleceğinin,

a.       Sayıları giderek artan dişhekimliği fakülteleri ve kontenjanlar,

b.       Çekirdek eğitimi,

c.       Yeni mezunların uzmanlık eğitimine yönelişleri,

d.       Her yıl 6 bini aşacak yeni mezun dişhekimlerinin istihdamdaki sorunları ile ülkemizdeki  toplum ağız diş sağlığına çözüm olacak  başta muayenehaneler olmak üzere özelden hizmet alımına yönelik çalışmaların  ivedi bir biçimde gündeme alınması için yapılacakların tartışılması,

6. Dişhekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerinin her yıl belirlenmesi konusunda 3224 sayılı Kanunun 40.maddesine göre Birliğimiz ve Odalarımız yetkilendirilmiştir. Yetki süreci TDB Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Komisyonunun çalışmalarıyla başlamaktadır. Komisyonun hazırladığı Tarifeyi şekillendiren raporu önce MYK tarafından değerlendirilerek sonrasında Odalarımızın görüşleri alınmaktadır. 2002 yılında başlayıp 2007 yılında bitirilen Tarifenin Maliyet Analizi Projesi kullanılarak belirlenmesine özen gösterilmekle beraber kimi yıllarda proje kullanılamamış, enflasyon oranları bir önceki tarifeye eklenerek yeni tarife belirlene gelmiştir.

2020 yılı tarifesinin belirlenme süreci, Odalarımızdan ve dişhekimlerinden gelen bazı eleştirilerin görüşülmesi.            

***

TDB BAŞKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI
28-29 Şubat 2020 / Kayseri
SONUÇ BİLDİRGESİ

Güncel Meslek sorunlarımızı tartışmak üzere bir araya geldiğimiz Başkanlar Konseyi toplantısına İDLİB'ten gelen acı haberlerin üzüntüsüyle başladık.  Biz halkın sağlığı ve yaşam hakkının değeri üzerine çalışan dişhekimleri olarak şehitlerimize rahmet, ailelerine sabır ve yaralılarımıza şifa diliyoruz.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu üzücü durumun acilen son bulması en büyük dileğimizdir.

Sağlıkta reklam hem hekim onurunu zedelemesi hem de yanlış bilgilendirme yoluyla halk sağlığını tehdit etmesi bakımından kabul edilemez bir olgudur. Sosyal medyada yayınlanan reklamlar da dahil olmak üzere tüm reklamların mevzuatımıza ve etik ilkelerimize aykırılığı nedeniyle önlenmesi hususundaki çalışmalarımıza devam edilecektir.

TDB, halkı doğru bilgilendirmenin önündeki engelleri aşmayı her zaman ilke edinmiştir.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarında şirketleşme, ortaklık yapıları şubeleşme ve birden fazla sahiplikle ilgili, özellikle büyük şehirlerimizde sorunlarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca il/ilçe sağlık müdürlüklerinin standart uygulamalar sergilememelerinden dolayı sıkıntı yaşanmaktadır. Ancak burada TDB yasa, yönetmelik ve etik kuralların dışında oluşumlara izin vermemeye devam edecektir.

İnsan gücü planlaması yapılmadan, gereğinden fazla artırılmış kontenjanlarla, akademik alt yapısı tamamlanmadan her geçen gün yenisi açılan dişhekimliği fakültelerinden mezun olan meslektaşlarımız, uzmanlık eğitimlerine yönelmekte, piyasada ucuz iş gücüne dönüşüp kamuda da özlük hak ihlalleriyle boğuşmaktadırlar. Bu gidişat ile giderek büyüyen işsizler ordusuna dişhekimleri de katılmıştır.

Toplumda çeşitli alanlarda sayıları giderek artan şiddet vakaları yaşanmaktadır. Sosyal ve sistemsel birçok sebepleri olan şiddetin zeminini yaratan faktörlerin ilgili taraflarca önleyici ve caydırıcı düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu nedenle, diğer sağlık meslek örgütleriyle beraber 15 Mart’ta Ankara’da Beyaz Miting yapılacaktır.

Birçok şehit ve yaralı evladımızın olduğu şu zorlu süreçte, hekim olarak Ülkemizin güvenliği tehdit altına girmediği sürece “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinden vazgeçmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede hekim emeğinin korunduğu ve hekim onurunun yeniden tesis edildiği, barış ve demokrasinin hakim olduğu günlere dayanışma içinde kavuşacağımıza inanıyoruz…