SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 
HABERLERTUTUKLULARIN MUAYENE ve TEDAVİLERİ

Tutukluların; kelepçeli olarak muayene edildikleri yolundaki şikayetler gelmektedir. Hasta hakları, insan hakları ve ülkemizdeki demokratik hak kullanımdaki ihlaller olarak tanımlanan bu şikayetlerin son günlerde yoğunlaştığı görülmektedir.

Bilindiği gibi işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezaların etkili biçimde soruşturulması ve belgelendirilmesi için el kılavuzu (İstanbul Protokolü) oluşturulmuştur.Kılavuzda hekimler ve hukukçuların, işkencenin soruşturulması tespiti ve belgelendirilmesi gibi konulardaki yükümlülükleri belirtilmiş ve yol gösterici düzenlemeler ortaya konmuştur.

İstanbul Protokolünün görüşme ile ilgili değerlendirmeler başlıklı 5. bölümünün (c) fıkrasında, 4. ve 5. bentlerinde, her tutuklunun mahremiyetine saygı gösterilen bir ortamda muayene edileceği, polis ya da diğer güvenlik güçlerinin muayene odasında bulunmayacağı belirtilmiştir. Devamında görevli sağlık personeli, tutuklunun kendisine karşı ciddi bir güvenlik riski oluşturduğu konusunda net bir kanıt olduğunu düşünüyorsa, tutuklunun tedavisi sırasında yine hasta mahremiyet hakkını ihlal etmeyecek biçimde, sağlık kurumu güvenlik görevlisinin muayene odasında bulunabileceği bildirilmiştir. Söz konusu düzenlemeler insanın onur kırıcı ve aşağılayıcı muameleye tabi tutulamayacağına ilişkin uluslararası normlarla uyumlu olduğu gibi hasta haklarının da gereğidir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 5. maddesinde, hiç kimsenin onur kırıcı cezaya da muameleye tabi tutulamayacağı belirtilmiştir. İşkence ve diğer zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı muamele veya cezalara karşı sözleşmenin 16. maddesinde, devletin bu tür muamelelerin kamu görevlilerince yapılmasını engelleme yükümlülüğünün bulunduğu da ifade edilmiştir.

Uluslararası Sivil ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 10. maddesi ile de tutukluların insani muamele ve insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onuruna saygı görme hakkına sahip oldukları vurgulanmıştır.

Dünya Tabipler Birliği'nin hasta haklarına ilişkin Lizbon Bildirgesini gözden geçirerek yayımladığı, Bali Bildirgesi'nin, “Onur Hakkı” başlıklı 10. maddesinin, A fıkrasında “tüm tıbbi bakım ve eğitim sürecinde hastanın onuruna ve özel yaşamına onun kültür ve değerleri göz önüne alınarak saygı gösterilmelidir” hükmüne yer verilmiştir.

Yine Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün, 2. maddesinde, hekimin başta gelen görevinin insan sağlığına hayatına ve şahsiyetine saygı göstermek olduğu belirtilmiş ve hastanın hiçbir ayrım gözetilmeksizin muayene ve tedavisinin sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Hasta Hakları Yönetmeliği ile de hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesini tedavisinin kişilik değerlerine uygun bir biçimde sürdürülmesini isteme hakkına yer verilmiştir. Yönetmeliğin 6. maddesi, hastanın ihtiyaçlarına uygun bir biçimde sağlık hizmetinden yararlanma hakkına sahip olduğunu, bu hakkın hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin de adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini düzenlenmiştir. 21.madde de hastanın mahremiyetine saygı gösterme hakkına yer verilmiştir. 39. maddesinde de hastanın kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olduğu aktarılmıştır.

Bu düzenlemeler göstermektedir ki; kişinin hükümlü olması sağlık hizmeti alırken hasta olarak mahremiyetine saygı gösterilmesi, onur kırıcı muameleye tabi tutulmama, kişilik değerlerine uygun biçimde tedavi edilme haklarına sahip olmasını ortadan kaldırmamaktadır.

Dişhekimi tarafından tutukluya uygulanacak tedavinin de tüm hastalarla aynı şekilde ve koşullarda olması gerekmektedir. Bu durumun istisnası İstanbul Protokolünde de belirtildiği üzere tutuklunun, hekime karşı ciddi tehlike riski oluşturduğu takdirde kurum güvenlik görevlisi eşliğinde ve yine mahremiyet hakkına saygı gösterilecek biçimde muayene ve tedavisinin yapılmasıdır.

Bütün bu kanuni düzenlemelerin dışında ve belki de daha bağlayıcı olan "Etik Kurallar" bu konuda da dişhekimine rehber olmalıdır. Türk Dişhekimleri Birliği Dişhekimliği Meslek Etiği Kurallarının “Dişhekiminin hastaya karşı sorumlulukları” bölümünde “Etik Sorumluluk” başlığı altında “Dişhekimi, hastasının yararını daima kendi yararının önünde tutar. Çalıştığı kurum ile hasta yararının çatıştığı durumlarda da dişhekimi hastanın yararına öncelik verir. Dişhekimi hastanın adalete ve hakkaniyete uygun hizmet almasını sağlar” denilmiştir. Ayrıca “Ayrımcılıktan Kaçınma” maddesinde de “Dişhekimi hastanın cinsiyeti, yaşı, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, inancı, dili, siyasal görüşü, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik durumu, yaşam biçimi, konumu ve hastalığı ne olursa olsun ayrım yapmaksızın muayene ve tedavi konusunda en yüksek dikkati ve özeni gösterir” ifadeleri kullanılmıştır.

Sonuç olarak tutukluların muayenelerinin yapılmasında tüm sağlık personeli tarafından; etik yükümlülükleri, hasta hakları ve evrensel insan hakları çerçevesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.  YENİ YIL, YENİ UMUTLAR

Sevgili meslektaşlarım,

Sizlerle başka bir platform üzerinden buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz.Bildiğiniz gibi Nisan ayında yapılan seçimlerle birlikte oda yönetimde bir takım değişiklikler oldu yeni arkadaşlar yönetime katıldılar.Daha önce artan maliyetler ve kağıt israfı yüzünden dergimizi kapatma kararı almıştık ve ben editör olarak son yazımı üzülerek  yazmıştım.Yönetim kurulu olarak yaptığımız toplantı sonucunda bu geleneğin en azından internet ortamında devam edebilmesi için e-bülten olarak sizlerle buluşacağız.

Geçen yedi ay içerisinde tekrardan yapılanma adına bir takım çalışmalar yaptık biraz bunlardan bahsetmek istiyorum; İlk önce Amasya ,Ordu ve Sinop ‘taki meslektaşlarımızla tanışabilmek, onlara kendimizi tanıtabilmek,onların sorunlarını dinleyebilmek adına ziyaretler ile başladık. Bu ziyaretlerimiz sırasında kamu özel ayrımı yapmadan,odaya üye olan olmayan ayrımı yapmadan herkesle buluşmaya çalıştık. bizlerden beklentileri nelerdir bunları öğrenmek istedik. Gelen en büyük istekler ki özellikle genç meslektaşlarımızdan bilimsel aktivitelerin, kurslara ağırlık verilmesi, sosyal aktivitelerin arttırılması  ve odanın kendi haklarını daha çok savunması ile ilgiliydi.

Bizlerde ilk olarak bilimsel aktiviteleri artırmak adına Ondokuzmayıs üniversitemizden üç hocamızın katkısı ile bilimsel komite oluşturduk. Bu bilimsel komite hem kasım ayı programımızı hazırladı, hem de yeni yıldan itibaren gerek odamızda yapılacak etkinlikleri gerekse Bahar Sempozyumu bilimsel programımızı hazırlıyor.Bilimsel toplantılarımızı planlayabilmek adına bilimsel komite ile uyumlu çalışabilmek için bölgemizde temsilcisi olan firmalarla ilgili bir komisyon kurduk ve bilimsel toplantılarımızı bu iki komisyonun ortak çalışması ile geliştirdik. Bu toplantılar sonucunda firmaların kendi etkinliklerini odamızda yapabilmeleri ve sizlerin de odamıza daha çok katılım sağlaya bilmeniz adına Odamızda bir takım değişikliğe gittik ve tadilat yaptık gerek bilimsel sunum gerekse kurs yapabilmek için daha uygun hale getirdik ve ilk kursumuzu  22 Kasım haftasında gerçekleştirdik yeni yılda yeni kurslarımız ve yeni programımız ile beraber olacağız.

Tabi odamızın artık prestiji olan her sene geleneksel hale gelen bir bahar sempozyumu var. Bu sene 15. yılı olması nedeniyle bizler için daha önemli bir hale geldi. Firmalarla yaptığımız yoğun toplantılar sonucunda onlardan gelen istek üzerine ve 15. Yıl adına konsept değişikliğine gitme kararı aldık ve daha geniş bir mekanda daha geniş bir katılım planladık. 20-21 Nisan ‘da hepinizi Sheraton otel ‘e bekliyoruz. Bu sene tabi ilimiz için de çok özel bir yıl olacak. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun a çıkışının milli mücadeleyi başlatmasının yani 19 Mayıs 1919 un 100. Yılı. Tüm şehirde bu önemli günü kutlamak için bütün devlet kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde heyecanlı bir çalışma var. Bizlerde atamıza olan saygımızı göstermek 100. Yılımızı bu güzel şehirde kutlamak adına sempozyumun ana temasını 19 Mayıs 1919 un 100.yılı yaptık.

Sevgili meslektaşlarım,

Artık daha kullanılabilir bir internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız var. Bizlere buralardan önerilerinizi, eleştirilerinizi görüşlerinizi iletebilirsiniz. 2018 yılının artık son günlerindeyiz ve 2019 yılı yeni umutlarla yeni heyecanlarla bizleri bekliyor. Geçen bir yılı değerlendirdiğimiz zaman görüyoruz ki çok fazla kazanımlarımızın olmadığı bir yıl geçirdik. Özellikle yaz aylarında yaşadığımız kur dalgalanması en fazla bizleri etkiledi. Sorunlarımız her geçen gün artıyor gerek özelde çalışan gerekse kamuda çalışanların üzerindeki yük her geçen gün artmakta.2002 yılından beri ülkemizde uygulamaya sunulan Sağlıkta dönüşüm projesi bugünlere gelmemizdeki en önemli etken. Sağlık bakanlığı tarafından türkçeye çevrilen Sağlıkta dönüşüm ile ilgili kılavuzu okuduğumuz zaman zaten bugünlerin çok önceden planlandığını bizlerin değersizleştirildiğini Örgütümüzün Dağıtılmaya çalışıldığını döner sermaye baskısının artırıldığını ve şiddetin teşvik edildiğini göreceksiniz.

Değerli meslektaşlarım,

Sağlıkta dönüşüm ile birlikte ülkemizde koruyucu ağız diş sağlığına gerekli önemin ve bütçenin ayrılmadığını zaten istatistiksel verilerden ve Avrupa birliği ülkelerinin verilerine ulaşılmadığından görüyoruz. Koruyucu hizmetlere ayrılan pay ağız diş sağlığına ayrılan bütçenin %2’si kadar. Özelde çalışan binlerce hekimin koruyucu hizmete katkı sağlamak için sisteme dahil edilmemesi toplum sağlığı merkezlerinde çalışan yetersiz personel ile hizmetin yapılması Sağlık Bakanlığı’nın bu konuya çok önem vermemesinin kanıtı zaten. 0-12 yaş arasındaki çocuklardaki çürük oranımız, diş macunu kullanım oranımız, ağız diş sağlığı ile alakalı dolaşım sistemi hastalıklarının diyabetin erken doğum oranlarındaki artış hala Avrupa’nın çok gerisinde olduğumuzun, sağlıklı bir ağız diş sağlığı politikasına sahip olmadığımızın göstergesi. Gelecekte bizleri bekleyen en önemli bir sorun da insan gücü planlaması ve işsizlik. 2000’li yıllarda 13 olan fakülte sayısı 2019 yılında 86’ya ulaştı. Yetersiz akademik kadrolardan oluşan, fiziki altyapıları olmadan açılan üniversiteler ve 5000’lere ulaşan mezun sayısı hem bizler arasındaki rekabeti artıracak, hemde daha ucuz işgücüne sebep olacaktır. Uzmanlık sayılarının artması ki oral patoloji son olarak bunlara eklendi. Döner sermaye baskısı, artmayan sut fiyatları, daha fazla döner alabilmek için artan puanlar, meslek hastalıklarımızın artması, yönetmelikteki belirsizlik, yeni çıkan sağlık turizmi yasası, iki hasta arasında simsarlığın önünü açan yeni değişiklikler, örgütümüz üzerindeki baskıların artması maalesef hastalarımız üzerinde yoğunlaşmamız gereken bizleri daha çok yoruyor. 2019 yılı yeni umutlar, yeni arayışlar, yeni çözüm yolları, yeniden mücadele arayışı içinde geçecek anlaşılan.

 Umutlarınızı yitirmemeniz dileğiyle, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileklerimle görüşmek üzere….

 

Alper DİLEK

Samsun Dişhekimleri Odası

Başkanı
110.YILIMIZ

Dişhekimliğinin bilimselliğe yönelişinin 110.yılı kapsamında odamız bölgesinde yoğun bir hafta geçirdik.Meslektaşlarımız ile bir araya geldiğimiz farklı etkinlikler oluşturmaya çalıştık.

17 Kasım 2018 günü düzenlenen programda gündüz bilimsel programımız açılış konuşmaları ile başladı.Samsun Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Övgü Tunçdemir ,Samsun Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ali Çağan Ovalı ve Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Alper Dilek açılış konuşmalarını yaptılar.Ayrıca fuaye alanında ‘’Geçmişten Günümüze Oda Faaliyetlerimiz ‘’konulu bir fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.

Bilimsel Programımıza konuşmacı olarak katılan Dr.Öğretim Üyesi Zeynep Bilge Kütük ‘’Diestema ve Kırıkların Estetik Restorasyonları’’konusunda bilgiler verdi.Prof.Dr.Ali Murat Kökat ‘’Tam Dişsiz Hastalarda İmplant Üstü Ölçü Teknikleri’’ ve ‘’Estetik Bölgede Protetik Olarak Yumuşak Doku Formunun Ölçüye Transferi’’konusunda bilgiler verdi.bu konularda anlattıklarını hocalarımız uygulamalı olarak da bizlerle paylaştılar.

Akşam düzenlenen gala yemeğinde meslekte 25. 30. ve 40. Yılını dolduran meslektaşlarımıza ve oda yönetiminde daha önce görev alan meslektaşlarımıza plaket sunumları gerçekleştirildi.Gecemiz meslektaşlarımızın da söylediği şarkılar eşliğinde devam etti.Eğlenceli bir gece yaşanmış oldu.

22 Kasım Perşembe Günü sabah Atatürk Anıtın da düzenlenen çelenk sunumuna oda bölgemizdeki meslektaşlarımızla beraber Samsun Tabip Odası ,Eczacılar Odası, 19 Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi ve Samsun Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldılar.Çelenk Töreninin ardından odamızda kahvaltılı basın açıklaması

gerçekleştirildi.Basın açıklamasını Oda Başkanımız Alper Dilek yaptı ve mesleğiğmizin son dönemdeki durumu ile ilgili bilgiler verdi.

24 Kasım Cumartesi yine oda bölgemizde bulunan Ordu İli Fatsa İlçesinde Doç.Dr.Ezher Dayısoylu ‘’İmplantoloji Kemik Agumentasyonu’’ ve ‘’İmplanyoloji de Sinir Yaralanmaları ve Tedavisi’’ konulu sunumlar ve uygulamalı kurs gerçekleştirdi.Burada öğle yemeğinde meslek de uzun yıllar hizmet veren meslektaşlarımıza plaket sunumu gerçekleştirildi.

25 Kasım Pazar Odamızda düzenlenen programda Dr.Öğretim Üyesi Şevki Güler ‘’Estetik Bölgede ve Posterior Bölgede İmplant Uygulamaları’’konulu bir sunum yaptı.İmplant uygulamaları ile ilgili bir kurs düzenlendi.

Bütün bu etkinliklerde Mah-ya Diş Deposu ,Aquapick ,AdeDental , ViaDent , Straumann ve GC firmaları yanımızda oldular.Onların desteği ile yoğun bir kutlama haftası geçirmiş olduk.

Ayrıca bazı okullarda Ağız ve Diş sağlığı ile ilgili ,sunumlar ve taramalar meslektaşlarımız tarafından gerçekleştirildi.

Böylece bir 22 Kasım Haftasını daha çoşku ile kutladık.Mesleki olarak bilgiler alırken birlik ve beraberlik içinde günler geçirmiş olduk.Daha nicelerinde daha geniş katılımlarla bir arada olabilmek dileğiyle…


BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASI HAKKINDA MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU

Sağlık Bakanlığı 27.11.2018 tarihli yazısıyla, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik’in birim performans katsayısının tanımlandığı 4/ç maddesi ile performans puanının hesaplanmasında varsa birim performans katsayısının da çarpan olarak dikkate alınacağına ilişkin 11. madde hükmünün evvelce Danıştay kararlarıyla iptal edildiği; ancak, 13.11.2018 tarihinde Bakanlığa tebliğ edilen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 06.06.2018 tarih ve 2016/3016 E. 2018/3000 K. sayılı kararla bu hükümlere yönelik iptal kararının bozulduğu,  belirtilmiştir.

Bu gerekçeden hareketle, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge’nin yürürlüğünün devam ettiği; Aralık 2018 dönemine ait performansa dayalı ek ödeme hesaplarında birim performans katsayısının kullanılması gerektiği ifade edilmiştir.

Bakanlığın bu görüşüne karşılık  Birliğimiz tarafından 7 Aralık 2018 tarihinde gönderilen yazı ile  " Sağlık kuruluşları birim performans katsayıları halen yönerge ile belirlenmiş ve Yönetmeliğin 4/ç maddesine yönelik iptal kararı ile bu belirleme hukuki temelini yitirmiş olmakla, ortada uygulanabilecek bir birim performans katsayısı bulunmadığından, performansa dayalı ek ödeme hesaplamalarında Aralık 2018 tarihinden itibaren Yönerge’de belirtilen birim performans katsayısının kullanılmasına yönelik  Bakanlık yazılarının  yargı kararlarına uygun olmadığından, bu hususun ivedilikle değerlendirilerek düzeltilmesi talep   edilmişti.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü  Birliğimizin talebi doğrultusunda   14 Aralık 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderdiği yazılarında '... birim performans katsayısının hesaplanmasına ilişkin yürürlüğe konulan ancak evvelce verilen yargı kararı gereğinin ifası mucibince hâlihazırda uygulanmayan Birim Performans Yönergelerindeki hususların Yönetmelik ile düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla birim performans katsayısının hesaplanmasına yönelik hususlarda yargı kararı gereği yönetmelik ile düzenleme yapılıncaya kadar ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen hususların ve Birim Performans Yönergelerindeki hükümlerin uygulanmamasını' istemiştir.

Bakanlığın bu değerlendirmesi yargı kararlarına uyulması açısından olumlu bir gelişmedir.

Sonuç olarak bu alanda yeni bir yönetmelik çıkarılmadan birim performans katsayıları meslektaşlarımıza yapılacak ek ödeme hesabında dikkate alınmayacaktır.

İKİNCİ ÇALIŞMA İL DIŞINDA YAPILAMAZ

Dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışmasıyla ilgili durumun uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan çeşitli düzenlemelerde gösterilmiştir.

 • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 16/3 maddesine göre 'Muayenehaneler hariç özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışan diş hekimi/uzman, anestezi ve reanimasyon uzmanı ile radyoloji veya ağız-diş ve çene radyolojisi uzmanı 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde diğer özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir.'
   
 • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Ek Madde 1/2 maddesine göre 'Muayenehaneler hariç planlama kapsamındaki özel sağlık kuruluşlarında çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki birden daha fazla özel sağlık kuruluşunda çalışabilir.'
   
 • Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek Madde 5/e-1 maddesine göre 'Özel hastanelerde çalışan tabip ve diş tabipleri, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla bulunduğu ilde planlama kapsamındaki birden daha fazla özel sağlık kuruluşunda çalışabilir.'

Bütün bu düzenlemelerle Sağlık Bakanlığı ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşlarında, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan genel tıbba ilişkin sağlık kuruluşlarında veya özel hastanelerde dişhekimlerinin birden fazla yerde çalışmasına ilişkin olarak ortak bir düzenleme yapmış; sadece bulundukları ilde birden fazla sağlık kuruluşunda çalışmalarına izin vermiştir.

O nedenle dişhekimlerinin farklı bir ilde ikinci çalışma yapmasına Bakanlık veya odalar tarafından izin verilmesi mümkün değildir.

Türk Dişhekimleri BirliğiDİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılan ve faaliyetine devam eden diş protez laboratuvarları listesi

 • Özel Altınlabor Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Baykal Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Çağdaş Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Çağrı Milenyum Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Çevrimler Hareketli Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Dental 2000 Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Dental 55 Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Doğan Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Elit çok amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel eroğlu Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı Samsun Şubesi
 • Özel Eta Dental Labor Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Füzyon Dental Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı Samsun Şubesi
 • Özel İnline Dental Diş Protez Laboratuarı
 • Özel İstanbul Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Kayalar Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Kuzey Diş Protez Laboratuarı
 • Özel lema Dent Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel megadent Çok amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Nobel Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Onay Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Öncel Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Sahil Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Samsun Çağdaş Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Samsun Oluşum çok amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Üçdilek Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Yekta Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Yeni Dental Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Zirkon Dental Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Zirve Dental Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Bafra Dental Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Irmak Hareketli Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Kızılırmak Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı
 • Özel Metdent Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı

BİR UZAKDOĞU MASALI

                                                                                                                             

 

Bu yazımda sizlerle Uzakdoğu’nun gizemli güzelliklerini paylaşmak istiyorum.Uzakdoğu genelde insanların soru işaretleriyle gittiği bir yerdir.Uzak olması , yemek kültürlerindeki farklılıklar, hijyenik problemler , güvenlik hakkındaki soru işaretleri açıkcası benide düşündürdü.Ama herzaman merek ettiğim bu değişik coğrafyayı keşif ağır basınca Tayland’a gitmeye karar verdik. Bu gezimizde bize oda başkanımız Dt.Alper DİLEK , genel sekreterimiz Dt. Övgü TUNÇDEMİR,yönetim kurulu üyesi Dt. Ali Ekrem DOĞAN ve Ailesi eşlik etti.İstanbul’dan Dubai aktarmalı uçuşla ilk durağımız Bangkok’a indik.

 

Melekler şehri Bangkok;

 Tayland’ın başkenti Bangkok, kendi dilinde melekler şehri anlamına geliyor. Bangkok’ un turizm alternatifleri çok zengin. Bir yandan Budizm başkenti olması nedeniyle din turizmi misafiri çeken şehir,bir yandan ciddi bir ticaret merkezi olması sebebiyle insanların uğrak noktası. Çok yönlü bir turizm cenneti.Bangkok’ta bir yanda dünyanın sayılı gökdelenleri,gökdelenlerin hemen dibinde küçüçük derme çatma evler bir arada. Heryerde bir tezat olması farklı bir deneyim. Bangkok’ta görülebilecek yerlerin başında tapınaklar yer alıyor. Biz de ilk günümüzü bu tapınaklara ayırdık.Tayland’ın başkentinde 300.000 den fazla tapınak var, bunlara Tayca(wat) deniyor.Kısıtlı zamanda bizde birkaçını gezebildik.Yatan Buda Tapınağı,Altın Buda Tapınağı,Zümrüt Buda Tapınağı,Büyük Saray bunlardan bazıları. Hepsi gerçekten çok dikkat çekici. Unutmadan kısa bir not düşelim ;tapınaklara girerken bacaklarımızın ve omuzlarımızın kapalı olması gerekiyor,birde parmak arası terlik giyemiyorsunuz. Bangkok’ta gece pazarları da olmazsa olmazlar arasındadır. Heryerde karşınıza çıkacaktır. Alışveriş merkezleri de oldukça fazla ve kalabalık. Gelelim masaj konusuna ! Bangkok’ta her yer masaj salonu…  Masaj salonun gerçek amacına uygun salonmu yoksa farklı amaçlara hitap eden salon mu olduğu  hemen anlaşılıyor. Bizde güvenilir bir yerde önce ayak masajımızı , tay masajımızı yaptırdık. Gerçekten çok rahatlatıcı, hatta masaj sonlarına doğru bazılarımızın hiçbirşey hissetmeden uyuduğumuzu(!) söylesem inanırmısınız. İki çeşit gece hayatı var Bangkok’ta… Bir tanesi barlar,sokak eğlenceleri;diğerleride tahmin edebileceğiniz üzere Bangkok’un seks turizmi dönen sokaklardaki gece hayatı. Bangkok’ta 2. Günümüz benim en çok merak ettiğim ve beni en çok heyacanlandıran “yüzen çarşı” aktivitesiyle geçti.Bir kanalın içinden geçerek pazara gidiliyor.Kanalın kenarında derme çatma evleri görerek ,orada nasıl yaşandığını düşünerek pazara vardık. Pazardan çeşitli tropik meyvalar satın alabilir, hemen kıyıda yer alan dükkanlardan alışveriş yapabilirsiniz. Yüzen çarşı insanın hayatında bir kere görmesi gereken çok farklı otantik biryer. Bangkok’tan sonra ikinci durağımız Phuket oldu.  

 

PHUKET 

Phuket bünyesinde birçok güzellik ve zenginlik barındırıyor. Oldukça büyük bir ada. Ne ararsanız bu adada mevcut. Muhteşem plajlar, harika doğa,çılgın gece hayatı, gurme lezzetler, ucuz masaj, her bütçeye uygun oteller, daha neler neler … Ben sizlere iki gün farklı seçeneklerle aldığımız turlardan bahsedeceğim. Phi Phi Adası turu,James Bond Adası turu.            Phi Phi Adası Turu; Dünyanın en güzel tropik adalarından kabul edilen Koh Phi Phi Adası aslında iki adadan oluşur : Koh Phi Phi Don ve Koh Phi Phi Leh.     Koh Phi Phi Don , Leonarda Di Caprio’ nun başrol oynadığı The Beach filminin gösterime girmesinden sonra Tayland’ın en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Phi Phi adasına sürat teknesiyle yaklaşık bir saatlik yolculuk sonunda vardık.Öncesinde Maymun adasına uğradık. Tekneden maymunları gördük. Çok yaklaşmamak gerekiyormuş, insanları ısırdıkları bile varmış. Bu yüzden sadece muzla beslemenizi öneririm.   Bundan sonra açık denizde tertemiz sularda yüzdük,dalış yaptık.Muhteşem bir denizdi.Phi Phi Adasına geldiğimizde çok sayıda turist olduğunu gördük. Plajın arkasında restorantlar vardı. Bizde öğle yemeğimizi burada yedik.Daha sonra plajda güneşlenip, doğa harikası manzarada resimler çekildik. Her iki tarafı dağların arasında kalan yemyeşil berrak bir deniz. Arka tarafımız yemyeşil ormanlar,deniz içerisinde uzun kuyruklu tekneler… Burası insana ayrı bir dinginlik veriyor.Fırsatınız olursa bu adalarda birkaç gün geçirebilirsiniz .

  

JAMES BOND ADASI

Adını meşhur James Bond ( The Man With Golden Gun ) filminden alan James Bond adasını gezeceğimiz bir tura katıldık. Bu gezi sırasında ilk önce tekneden küçük kanolara binip koy ve mağaraları gezerek muhteşem doğa manzaralarına şahit olduk. Burası cennet mi dememek elde değil. Saklı kalmış bir göl düşünün; çevresi kayalar ve yeşilliklerden oluşuyor, güneş hafif aradan sızıyor. Burası rüya olmalı ve zaman durmalı …     Bu rüyadan uyanıp James Bond Adasındaki meşhur kayayı görmek için çok sayıda turistle beraber yola çıktık. Büyük teknemizle eğlenerek koya yaklaştık. Denize girmek uygun değildi. Onun için resim çekindik. Doğal güzelliklerine hayran kaldık. Çevresinde hediyelik eşya satan küçük tezgahlardan hediyelerimizi alarak Phuket’e geri döndük. Biraz Phuket plajlarından ve gece hayatından bahsetmek istiyorum. Phuket’in en ünlü plajı Patong. Bu uzun ve güzel plaj daha çok gecelerini hareketli geçirmek isteyenlerin tercihi. Yüzlerce bar, pub, club, disco ve kabareler var. Oldukça uzun bir kumsala sahip olan Karon plajı daha çok aileler tarafından tercih ediliyor. Yan yana bulunan Kata ve Karon plajları hem sakinler, hemde bir miktar gece hayatına sahipler.  

 

Bir gezi yazımın daha sonuna gelirken,öncelikle gidilmesi gereken yerler listesine ekleyebileceğinizi söylemek isterim.Aradığınız herşeyi Tayland’ta bulabilirsiniz.Asya’yı keşfetmek muhteşem bir deneyimdi.Daha nice güzel gezilere….

 

 Dt.Menekşe ÜRER