SAMSUN
DİŞHEKİMLERİ ODASI
 

BASIN TOPLANTISI


Türk Dişhekimleri BirliğiGenel Başkanı Prof.Dr.Atilla ATAÇ'ın atanması yapılmayan dişhekimleriyle ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Ataç yaptığı açıklamada;

"TDB olarak nitelik ve nicelik açısından insan gücü planlamalarının ivedilikle yapılması ve bu konuda gerekli olan adımların acilen atılmasını her platformda dile getiriyoruz. İnsan Kaynakları Planlaması; Mevcut insan kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını, gerekli görülen uygun yeterliliklere sahip insan sayısını korumayı ve gelecekteki personel gereksiniminin tahmin edilmesini amaçlar.  

İnsan gücü planlamasının yapılmadığı toplumlarda; Hem işsizlik, hem de iş ve meslek değiştirmeleri artar. Çalıştırılamayan atıl iş gücü ekonomik ve toplumsal kalkınmayı etkiler.   Bugünkü tablo; nüfus artış hızı, insan gücü planlaması, fakülte sayıları ve kontenjanları, nitelikli eğitim, yıllık dişhekimi ihtiyacı açısından bakıldığında uygulanan politikaların yanlış olduğu görülüyor.  Dişhekimliği Fakültesi mezunu meslektaşlarımızın atamalarının yapılmaması istihdam istikrarsızlığının göstergesidir.   Yine bugünkü tabloda; 3 bin civarında dişhekimi, hizmet verebilmek için atama bekliyor. Artan kontenjanlar ve üniversite sayısı nedeniyle atama bekleyen dişhekimi sayısı gelecek yıllarda daha da artacak.   

Son 10 yıldır dişhekimliği eğitimi alanında insan gücü planlaması ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde birbiri ardına dişhekimliği fakülteleri açılmakta ve öğrenci kontenjanlarında kaygı verici artışlar yaşanmaktadır.  

2018 yılından sonra yeni bir fakülte açılmadan tüm faktörler ve açılmış fakültelerin eğitime başlamasıyla, 2028 yılında ülkemizdeki dişhekimi sayısı 91.383 TÜİK 2028 yılı tahmini nüfus 88.645.642 dişhekimi başına düşen nüfus 970 olacak. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 1500 civarında.  Dişhekimliği eğitimi pahalı, özel beceri gelişimi, iletişim, sanat, yaratıcılık, dijital teknoloji gibi birçok yetenekleri kapsar. Eğitim kadroları yeterli olmayan, siyasi politikalarla açılmış fakültelerde nitelikli eğitimden söz edilemez" dedi.

 

YİNE SÖYLÜYORUZ YENİ FAKÜLTELERE İHTİYAÇ YOK.
TDB Merkez Konsey Genel Başkanı Prof.Dr. Atilla Ataç açıklamasının sonunda şöyle dedi.  "Ağız ve diş sağlığını ilgilendiren hastalıklar önlenebilir hastalıklardır. İzlenecek koruyucu politikalar ve nitelikli insan gücünün bu yönde kullanılması politikalarının geliştirilmesi önemli.   İnsan gücü planlaması yapılarak eğitimin şekillendirilmesi zorunluluktur. Bu da fakülte kontenjanlarının düşürülmesi ve yeni fakültelerin açılmasının önlenmesi ile mümkündür.  Ülkemiz dişhekimliği hizmetlerinde eksik olan, dişhekimi ihtiyacı değil demografik dağılımda yaşanan plansızlıktır. Eğitim planlaması & insan gücü planlaması mesleksel yetiştirmede eşgüdümlü olmalıdır. Yeni fakülteler açmak yerine yapısal ve ekonomik alanda mevcutların güçlendirilmesi, koşullarının iyileştirilmesi ve öğretim üyesi sayısının arttırılması gerekir. Eğitimde piyasalaşmanın önüne geçilmeli, siyasi tercihlerle yeni fakülte açılmaları engellenmeli, öğretim üyesi eksik olan, laboratuvarı, klinikleri olmayan fakülteler kapatılmalıdır.    Fakülteler kurulmadan önce meslek örgütlerinin görüşleri alınmalıdır" diye konuştu.