1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN

Share Button

1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ
TARZI İCRASINA DAİR KANUN

İKİNCİ FASIL
DİŞ TABİPLERİ VE DİŞÇİLER
Madde – 29. Dişçilik sanatı; dişlerin ve diş etleri ile esnanın tedavisi ve dişlerin ikmal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına münhasırdır.
Madde – 30. Türkiye Cumhuriyeti dahilinde dişçilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıyabilmek için Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu Dişçi Mektebinden diploma almak lazımdır.

Madde – 31. (7.6.1935 gün ve 2764/2 sayılı yasayla değişik) Yabancı memleketlerdeki dişhekim mekteplerinden izinli Türk dişhekimlerinin Türkiye’de sanatların yapabilmeleri için Sağlık ve Sosyal Yardıın Bakanlığından ve Üniversite Tıp Fakültesi Profesörler Meclisinden ve Dişhekimi Mektebi profesörlerinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafından hüviyetlerine bakıldıktan sonra diplomalarını Türkiye Diş Hekimi Mektebi ders programının ve öğrenim süresinin aynı veya benzeri bir mektepten bütün sınaç devreleri geçirilerek alınıp alınmamış olduğu araştırılır. Bu şartalarda alınmış olduğu anlaşılan diplomalar kabul edilip Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanarak kütüğe geçirilir ve iyelerinin sanat yapmalarına izin verilir, Bu şartalara uygun olarak alınmamış diplomaların iyeleri Dişhekimi Mektebi profesörleri karşısında ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilecek bir işyar da bulunduğu halde teori ve pratikten bir sınaç geçirilir. Bu sınacın şekil Sağlık ve Sosyal Yardım ve Kültür bakanları tarafından beraberce kararlaştırılır. Ancak Türkiye’de Dişhekimi Mektebi ders programlarına ve öğrenim süresine göre okumamış olanlar eksiklerini tamamlamak üzere Dişhekimi Mektebinde okuduktan ve staj gördükten sonra sınaça girerler. Sınaçları başaranların san’at yapmalarına usulüne göre izin verilir.

Madde – 32. Hali hazırda diplomasız icrayı sanat eden dişçiler bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ayzarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp Fakültesi Dişçi Mektebince imtihanları icra edilerek ihrazı muvaffakiyet edenlere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından bir ruhsatname verilir ve sanatlarını yapmalarına müsaade edilir.
Şu kadar ki, Dişçi Mektebinin küşadından evvel bilimtihan ehliyeti tebeyyün ederik icrayı sanat müsaadesi aldığını tevsik edenler bu imtihandan müstesnadır. Madde – 33. Otuz ikinci maddede yazılı olan müsaadeli dişçiler diş tabibi unvanını kullanmağa mezun olmayıp ancak dişçi ismi taşıyabilirler.

Madde – 34. Tabipler diş çekmeğe ve dişler üzerine iptidai tedavi tatbikına ve diş etlerine ait her nevi hastalıkları tedaviye mezun iseler de doğrudan doğuya dişçilik etmek isteyen ve o suretle icrayı sanat ettiğini ilan eden bir tabip bahamehal Dişçi Mektebince verilmiş bir ruhsatnameyi hamil olmalıdır. Ruhsatname bir sene müddetle Dişçi Mektebine devam ile tatbikat gördükten sonra bilimtihan ita olunur.

Madde – 35. Diş tabipleri ve dişçiler Eczaneler Kanununa müteferri talimatnaınede gösterilen mevaddı reçete ile eczanelerde alabilirler. Reçete ile alınması mecburu olup da sal’ıfüzzikir talimatnamede münderiç olmayan maddeleri muhtevi reçete yazamazlar.

Madde – 36. Bir mahalde sanatını icra etmek istiyen bir diş tabibi veya dişçi icrayı sanata başladığından itibaren azami bir hafta zarfında isim ve hüviyetini, diploma ve ruhsatname tarih ve numarasını ve muayenehane ittihaz ettiği yeri havi bir ihbarnameyi o mahallin en büyük sıhhiye memuruna vermeğe mecburdur. Muayenehanenin nakli halinde en az yirmi dört saat eyvelnakilkeyfiyetini ihbar edecektir.

Madde – 37. On dördüncü maddede zikredilen etıbba odaları mıntıkalarında icrayı sanat eden veya memur olan diş tabipleri ve dişçiler oda intihabatına iştirake ve odalada dahil olmağa mecburdurlar. Mıntıka dahilinde icrayı sanat eden diş tabibi ve dişçi adedi yirmiyi mütecaviz olan yerlerde odaların divanı haysiyetlerine bir diş tabibi aza intiha olunur.

Madde – 38. Diş tabipleri ve dişçiler hakkında tabipler için olduğu gibi mücazatı intibatiyetertibine odalar divanı haysiyetleri salahiyettardır. Bu hususta tabipler hakkındaki ahkanü aynen caridir. Ali Divanı Haysiyet karariyle muvakkaten icrayı sanattan menedilen diş tabipleri ve dişçiler bu müddet zarfında icrayı sanat edemez. Ali Divanı Haysiyet kararları alakadarlarca malüm olmak üzere Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti tarafından münasip suretle ilan olunur.

Madde – 39. Usul ve nizamına tevfikan iktisap edilmedikçe hiçbir diş tabibi veya dişçi talim ve tedrise delalet eden veya her hangisuretle olursa olsun hakikate tevafuk etmiyen sanat ve unvanı ilan edemez.

Madde – 40. İcrayı sanat eden diş tabipleri ve dişçiler, hasta kabul ettikleri mahalile muayene saatlerini bildiren ilanlar tertibine mezun olup diğer suretlerle reklam ve saire yapmaları memnudur.

Madde – 42. Bu kanunun ahkamına tevfikan icrayı sanata salahiyeti olmayan ve her ne suretle olursa olsun icrayı sanattan memnun bulunan bir tabip veya diş tabibi veyahut dişçi, dişçilik sanatını icra ederse on liradan yüz liraya kadar cezayı nakdi ile mahkum edilir.

Madde – 43. Bir diş tabibi veya dişçinin müteaddit yerlere muayenehane açarak icrayı sanat etmesi memnudur.

Madde – 44. Yirmi dokuzuncu maddede hududu gösterilen icrayı sanat salahiyetini tecavüz eden veya “33,35,36,37,39,40″ıncı maddeler ahkamına riayet etmeyen diş tabipleri ve dişçiler beş liradan elli liraya kadar hafif cezayi nakdi (*) ile cezalandırılır.

Madde – 45. Ağır hapis ve beş seneden fazla hapis veya müebbed hidematı aınmeden memnuiyet veya meslek vesanatı suistimal suretiyle işlenmiş olan bir fiilden dolayı iki defa mahkemece meslek ve sanatın tatili cezasıyle mahkum olan veya icrayı sanata mani ve gayri kabili şifa bir marazi akli ile malul olduğu bilmuayene tebeyyün eden diş tabibi ve dişçiler Sıhhiye ,ve Muaveneti İçtimaiye Vekaletinin teklifi ve Ali Divanı Haysiyet karariyle icrayı sanattan menolunur ve diploma veya ruhsatnameleri geri alınır.

Madde – 46. Diş tabipleri ve dişçilerin muayenehanelerinde çalışan ve dişçilik etmek salahiyeti olmayan eşhasın hastalara tedavi tatbik etmesi ve sair suretiyle müdahale yapması memnudur. Muayenehanelerinde bu gibi selahiyetsiz kimselerin dişçilik sanatını icra etmesine müsaade eyliyen diş tabipleri ve dişçiler hakkında “44″üncü madde ahkamı tatbik edilir.

Share Button

Yanıtla

TDB Karadeniz #15
TDB Karadeniz #14
TDB Karadeniz #13
TDB Karadeniz #12
TDB Karadeniz #11
TDB Karadeniz #10
TDB Karadeniz #9
TDB Karadeniz #8
TDB Karadeniz #7
TDB Karadeniz #6
TDB Karadeniz #5
TDB Karadeniz #4
TDB Karadeniz #3
TDB Karadeniz #2
TDB Karadeniz #1